Lezi Yizingcaphuno Ezinengqondo Kunazo Zonke Ezivela Ku-The Spice And Wolf Anime Series

izinhlamvu zesinongo nezimpisi lodonga

UHolo noKraft Lawrence zingu-2 kwezingu- imibhangqwana engcono kakhulu ye-anime ngesizathu esihle.

Phakathi kwabo bobabili, banezindlela ezihlukile zokubuka umhlaba.Futhi amakhemikhali abo othando phakathi komunye nomunye enza amava abo nokuzidela kwabo kucebe futhi kujule kunezinhlamvu ezifanayo.Nazi ezinye izingcaphuno ezivela kuzo zombili UKraft Lawrence noHolo , ethathwe ohambweni lwabo ochungechungeni lwe-anime.

Nezinye izinhlamvu ezimbalwa…Izilinganiso ze-Spice And Wolf:

Izilinganiso zikaKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna

'Thina bantu singaphinde silahlekelwe yinto esilahlekelwe yiyo.' - UKraft Lawrence

Izilinganiso zikaKraft Lawrence“Empilweni, kuncono ucabange ukuthi izinto ezimbi zizokwehlela wena kunezinto ezinhle. Awukwazi ukubheka impumelelo yomunye umuntu bese ucabanga ukuthi kuzokwenzeka kuwe. Baningi abantu emhlabeni, ngakho-ke kunengqondo ukuthi oyedwa noma ababili babo bazoba nenhlanhla. Kodwa munye kuphela kini. Ukuthatha ukuthi inhlanhla izokuza kuwe akufani nokukhomba umuntu okungahleliwe ngomunwe nokubikezela okufanayo kubo. Kodwa ucabanga ukuthi ukubikezela lokho kuzogcwaliseka? ” - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna 1

“Okubalulekile ukucabanga ngokuthile okucatshangwa omunye umuntu. 'Ukungazi kuyisono' akukhona mayelana nolwazi - kumayelana nokuhlakanipha. ' - UKraft LawrenceUKraft Lawrence ucaphuna 2

'Uma bengithukuthelela yonke into encane, umzimba wami ubungeke ukwazi ukuyibamba yonke.' - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna u-3'Inzuzo ibingafudumeza isikhwama semali, kodwa ingalokothi iqhume.' - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna 4

'Amanga angenakuphikwa awehlukile eqinisweni.' - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna u-5

'Yize kungenzeka ukuthi ukungazi kuyisono, akunakwenzeka ukwazi konke.' - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna u-6

'Izindaba zingcono uma zinesiphetho, akunjalo?' - UKraft Lawrence

i-anime ehamba phambili yesikhathi sonke

UKraft Lawrence ucaphuna u-7

'Lowo owazi ukwenza okuthile uyinceku yakhe, owaziyo ukuthi kungani kufanele yenziwe leyo nto.' - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna i-8

“Ziningi izindlela zokuxazulula inkinga. Kepha uma isixazululiwe, kufanele siphile izimpilo zethu. Okusho ukuthi kufanele sikhethe hhayi isisombululo esilula, kepha esisivumela ukuthi sizizwe sinokuthula kakhulu uma sesenziwe. ” - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna u-9

'Isihambi asishiyi ukuzisola ngemuva endaweni ethile, kodwa izinkumbulo ezinhle.' - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna u-10

“Sobabili singabathengisi, futhi ngizonithembisa into eyodwa. Ngeke sihleke size sithole imali, futhi ngeke sikhale size sibhange. Futhi uqagele ini? Sizohleka. ” - UKraft Lawrence

UKraft Lawrence ucaphuna u-11

“Asihlali ezweni lezinganekwane. Ngeke simane siziphindiselele kulabo abasikhaphele bese sithi “ukuphela”. Kufanele siphile ngemuva kwalokhu. Futhi ukuziphindiselela ngokukhaphela kumane kuziphindiselela. ” - UKraft Lawrence

Izilinganiso zikaMarc Cole

UMarc Cole Spice And Wolf ucaphuna

“Izimbongi zithi uthando alunakuthengwa ngemali. Abashumayeli bathi kunezinto ezibaluleke ngaphezu kwemali. Ngakho-ke yize sisebenza kanzima ukuthola imali, singakuthola kanjani okunye okubaluleke kakhulu kunalokho? ” - UMarc Cole

Izilinganiso ze-Fleur Eve Boland

Izingcaphuno zikaFleur Eve Boland

'Imali ingabuthenga ubungani, kodwa hhayi izinga layo.' - UFleur Eve Boland

Izilinganiso zeHolo The Wise Wolf

Izilinganiso zeHolo The Wise Wolf

“Isizungu ukugula okuholela ekufeni.” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso ze-Spice And Wolf Anime 3

'Uma unolwazi ungazethemba ngokweqile futhi ukuzethemba okunjalo kungabulala.' - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso ze-Spice And Wolf Anime 2

“Umuntu angalahlekelwa yilokho angenakho kakade.” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso zeHolo The Wise Wolf 1

othandekayo ku-franxx gurren lagann

“Lapho isikhathi sifika, ngingadinga ukuboleka isifuba sami ukuze ngikhale. Lesi yisithembiso esisodwa engizosidinga kuwe. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso ze-Spice And Wolf Anime 6

“Umhlaba ugcwele ububi impela, kodwa kukhona izingibe umuntu angazigwema inqobo nje uma azi ukuthi ukungazi kuyisono, phela.” - Holo Impisi Ehlakaniphile

I-Holo The Wise Wolf Izilinganiso 2

“Ngifuna ukuthi uqonde ukuthi izikali zenhliziyo yami ziyohlala zintengantenga ngapha nangapha. Kepha kukhona okufanele ukwazi. Angisoze ngancika ohlangothini noma kolunye ngenxa yesisindo semali yegolide. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Holo Izazi Ezihlakaniphile Izimpi 3

“Anginalo uvalo lokukubuka uguga ngenkathi mina ngisemncane. Ngizokubuka ngisho nasembhedeni wakho wokufa. Angiyena umfokazi ekufeni. Kepha inhliziyo yakho ifana neyengane engenacala. Ihlale yemukela konke ngami, ngaphandle kokungabaza. Ngenxa yalokho ngiyesaba kakhulu. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso ze-Spice And Wolf

Khumbula isifundo, hhayi ukudumazeka. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

I-Holo The Wise Wolf Quotes 4

“Angifuni ukuphaphama ephusheni lami bese ngithola ukuthi ngingedwa. Ngikhathele ukuba ngedwa! Angifuni ukubanda! Angifuni ukuba nesizungu! ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

i-anime ekalwe phezulu sonke isikhathi

I-Holo The Wise Wolf Quotes 5

“Kwakunezinhlobo ezimbili zamandla. Enye yazo kwakuyizikhwepha eziza nokuba nento yokuvikela. Enye kwakuwukuqina kokungalahlekelwa lutho. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso ze-Spice And Wolf Anime 1

'Yize zinamehlo amabili, izidalwa eziningi zingabona kodwa into eyodwa ngesikhathi.' - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso zeHolo The Wise Wolf

'Lapho izinkumbulo ezikhumbula ubuhlungu zibuhlungu kakhulu, kuba ngcono nokuhleka.' - Holo Impisi Ehlakaniphile

I-Holo The Wise Wolf Quotes 6

“Uma usunambithe ubuthi, ungaqeda ukudla. Uma kungafika kulokho ungenza isidlo esihle njenganoma yisiphi. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

I-Holo The Wise Wolf Izilinganiso 7

“Ukukhaphela kudinga ukuziphindiselela. Isono kumele sibe nesijeziso. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso ze-Spice And Wolf Anime 4

'Akunandaba ukuthi uhambo luni, uma ufika ekuphatheni komgwaqo, kufanele unqume ngokuphazima kweso ukuthi iyiphi indlela ozoyithatha.' - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso zeNkampani yeMecha 5

'Uma ushintsha umbono wakho, isimo esiphambi kwakho, singaziguqula.' - Holo Impisi Ehlakaniphile

I-Holo The Wise Wolf Quotes 8

'Noma ngabe umbuzo unempendulo efanele, kwesinye isikhathi umuntu akakwazi ukuvele awunikeze.' - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izilinganiso ze-Spice And Wolf Anime 5

“Uma umuntu eqamba amanga, okubalulekile akuwona amanga uqobo. Cha, kuyisizathu sabo. Kungani kubo. ” - Holo Impisi Ehlakaniphile

Holo Izazi Ezihlakaniphile Izimpi 9

'Wonke amadoda anomona futhi ayiziphukuphuku, futhi bonke abesifazane bayiziphukuphuku ukujabula ngakho, iziphukuphuku zikuyo yonke indawo lapho ubheka khona!' - Holo Impisi Ehlakaniphile

Izikweletu zesithombe: Iphephadonga le-Spice And Wolf

Yini ofuna ukuyibona ngokulandelayo?

Kunconyiwe:

49 Kwezingcaphuno Zesqephu Esiphawuleka Kunazo Zonke Isikhathi

Yimuphi ama-Anime okufanele ngibuke? Nazi Izincomo eziyi-17